Такого рода электронные уведомления отправляются Банком БЕСПЛАТНО в целях безопасности и своевременного информирования об операциях, совершенных по Вашему счету.
Вы действительно хотите ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УВЕДОМЛЕНИЙ?


Буга окшогон электрондук билдируулор Банк тарабынан АКЫСЫЗ аткарылат жана Сиздин эсеп боюнча аткарылган операциялар туурасында коопсуздукту камсыз кылуу жана убагында маалымдоо максатында ишке ашырылат.
Сиз чын эле БИЛДИРУУЛОРДОН БАШ ТАРТКЫНЫЗ келеби?


Such e-mail notifications are executed by the Bank FREE of charge for security purposes and timely informing about the transactions executed on your account.
Do you really want to REFUSE FROM THE NOTIFICATIONS?


Нет / Жок / No      Да / Ооба / Yes